สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก
Academic Clinical Research Office (ACRO)

   สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก หรือ Academic Clinical Research Office (ACRO) มีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง คือ เป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยคลินิก โดยให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากลและสามารถพึ่งตนเองได้

 โดยคณะแพทยศาสตร์ได้สนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้ง และอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น 16 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราอนุสรณ์ (สว.) 1 เป็นสำนักงาน และพื้นที่ชั้น 8 (Ward 8A) ให้จัดตั้งหน่วยบริการห้องตรวจผู้ป่วย จำนวน 3 ห้อง และหอผู้ป่วยงานวิจัยคลินิก (Clinical Research and Trial unit) ขนาด 6 เตียง